Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési Tájékoztató 

A Holtek Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Az adatok kezelésével összefüggésben a Szolgáltató ezúton tájékoztatja a Vásárlókat a www.aranycentrum.huweboldalon (a továbbiakban Webáruház) általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

A jelen Adatkezelési Tájékoztató célja, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén (a továbbiakban Vásárló) számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

 

A Szolgáltató minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a Vásárlók által a Webáruházban megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció, mind az adatok tárolása, őrzése során.

A személyes adatokhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés a jogosulatlan megismerés, a személyes adat jogosulatlan megváltoztatása, illetve jogosulatlan felhasználása megelőzésére.

Szolgáltató tiszteletben tartja a Webáruház Vásárlóinak személyhez fűződő jogait; a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen Adatkezelési Tájékoztatónak megfelelően kezeli.

A Vásárló a Webáruház használatával elfogadja az alábbiakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez.

 1. Adatkezelés célja

A Szolgáltató a Vásárló által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelések teljesítése, kiszállítása,  szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja.

 1. Adatkezelés jogalapja

A Szolgáltató általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Vásárlók önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor. A hozzájárulást a Vásárló az egyes adatkezelések tekintetében a Webáruház használatával, a megrendelésének elküldésével, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

 1. Szolgáltató, mint adatkezelő megnevezése

Név:                                      Holetk Kft.

Székhely és levelezési cím:     8200 Veszprém, Major utca 44.

Cégjegyzékszám:                   Cg.: 19 09 501856

Bejegyző cégbíróság:              Veszprém Megyei Bíróság, mint Cégbíróság

Adószám:                              11331735-2-19

E-mail cím:                             aranybirodalom@aranybirodalom.hu

Telefonszám:                          +36 (70) 3850280

Adatkezelési nyilvántartási szám: folyamatban…

 

 1. Adatkezelés időtartama

Ha a Vásárló megrendelést ad le a Webáruházon keresztül vagy emailben, telefonon teszi ezt meg, az ilyen módon a Szolgáltató részére megadott személyes adatokat Szolgáltató a szerződés teljesítésének későbbi bizonyítása érdekében 8 évig megőrzi.

 

Amennyiben a Vásárló a továbbiakban nem szeretné, hogy a Szolgáltató az adatait kezelje, az adatainak törlését írásban kérheti a Szolgáltatótól. Szolgáltató törlésre irányuló kérelem esetén, a kérelem beérkezésétől számított 72 órán belül megtörténik.

Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a Webáruházban egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

A naplózott, technikai adatokat a rendszer – az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet automatikusan felülír – a naplózás időpontjától számított 6 hónapig tárolja.

 1. Kezelt adatok köre

 

 • Technikai adatok:A Webáruház böngészése során technikai információk kerülnek rögzítésre (például log fájlok formájában, melyek tartalmazzák a Vásárló IP címét, az időpontot, a meglátogatott oldal URL-jét). Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi, de nem kapcsolja össze a megrendelés során vagy a felhasználás során megadott adatokkal. Az így nyert adatokhoz a Vásárlók nem, csak a Szolgáltató fér hozzá. A fenti információkat a Szolgáltató kizárólag a Webáruház technikai üzemeltetése érdekében, valamint statisztikai célokra használja fel.

 

 • Megrendelés során a Vásárlónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:

-       vezetéknév,

-       keresztnév,

-       saját e-mail cím,

-       számlázási adatok (név, cím)

-       szállítási adatok, ha az nem egyezik a számlázási címmel.

 

 • Cookie

A Webáruház látogatóinak számítógépét a rendszer egy ún. cookie-val azonosítja. Ahhoz, hogy a Szolgáltató Webáruházában minden tartalom megtekinthető legyen, a Vásárló részéről cookie-k engedélyezésére van szükség. Ennek megfelelően a Webáruház egyes részeinek letöltésekor cookie-k kerülnek elhelyezésre a Vásárló számítógépén, melyek a Webáruház egyes funkcióinak működéséhez szükségesek.

A cookie-k olyan kisméretű szövegfájlok, melyeket a számítógép és a böngésző elment. Ennek megtörténtéről a Vásárló a Szolgáltatótól nem kap további értesítést.

A Szolgáltató kétféle cookie-t használ:

 • Átmeneti (session) cookie:a session cookie-k a Vásárló látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy a Szolgáltató Webáruháza hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Webáruház egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni.
 • Állandó (persistent) cookie:állandó cookie-t is használ a Szolgáltató a jobb Vásárlói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy a Vásárló az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz. Az ilyen cookie-k segítségével a Szolgáltató adatokat gyűjt névtelen módon marketing- és optimalizálási célokból. Ezek az adatok a Szolgáltató részéről azt a célt szolgálják, hogy azonosíthassa az egyedi vásárlói csoportok speciális igényeit és ez által célzott hirdetés küldésére kerülhessen sor. Az adatokat a Szolgáltató nem használja arra, hogy a Vásárlót személyesen azonosítsa. Természetesen a Vásárló adatai ily módon történő felhasználását, bármikor letilthatja Szolgáltató fent feltüntetett elérhetőségeinek bármelyikén.

A fenti információkat Szolgáltató a Webáruház technikai üzemeltetése érdekében és statisztikai célokra használja fel.

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció, tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben

 • hogyan lehet letiltani a cookie-kat,
 • hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy
 • hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy
 • hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

 

A Webáruházban használt cookie-k nem okoznak kárt a Vásárló számítógépében és nem tartalmaznak vírust.

Az adatokat elsődlegesen a Szolgáltató illetve a Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni, azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át és csak az Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott célokra használják, illetve használhatják fel.

 

 1. Adatfeldolgozás

 

Szolgáltató a megrendelések házhozszállításának teljesítése érdekében futár-szolgálatot, mint adatfeldolgozót vesz igénybe.

 

Név:                            GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

Székhely:                    2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2.

Levelezési cím:                       2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2.

E-mail cím:                 info@gls-hungary.com

 

A Szolgáltató partnereinek kiválasztását alapos előkészítés előzte meg, és kötelesek a feladataik teljesítése, a szolgáltatás nyújtása során tudomásukra jutott bizalmas adatokat a törvényes előírások keretében, valamint az adatvédelmi szabványaink betartásával kezelni.

 

 1. Vásárlói jogok és jogérvényesítési lehetőségek

 

 • Tájékoztatáshoz való jog

 

Vásárló bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról.

Szolgáltató a Vásárló kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

A Vásárló bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Szolgáltató munkatársához fordulhat az alább megjelölt elérhetőségeken keresztül.

 • Érintett kérheti adatainak törlését, helyesbítését, zárolását

 

A Vásárló bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni írásban az alább megjelölt elérhetőségek valamelyikén. Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 72 órán belül az adatokat javítja, illetve eltávolítja. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

Vásárló kérheti továbbá, adatainak zárolását. A Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Vásárló jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről a Vásárlót, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a Vásárló jogos érdekét nem sérti.

Ha a Szolgáltató a Vásárló helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

 • Vásárló tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen

 

Vásárló tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

A Vásárló a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Név:                             HoltekKft.

Levelezési cím:           8200 Veszprém, Major utca 44.

E-mail:                       aranybirodalom@aranybirodalom.hu

 • A Vásárló az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) alapján

 

 1. Bíróság előtt érvényesítheti jogait, vagy
 2. a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; naih.hu) fordulhat.

 

 

 1. Egyéb rendelkezések

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót a Vásárlók előzetes értesítése mellett (Webáruház felületén keresztül történő értesítés) egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően Vásárló a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat.

Amennyiben a Vásárló a szolgáltatás igénybevétele során harmadik fél adatait adta meg, vagy a Webáruház használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult a Vásárlóval szembeni kártérítés érvényesítésére.

Szolgáltató a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

Vásárló a Webáruház használatával kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy az általa szerkeszthető és Webáruházban megjelenő tartalmak, megadott adatok, információk harmadik fél és Szolgáltató jogát illetve jogos érdekeit nem sértik.

A Szolgáltató fenti esetekben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

 

A Webáruház Adatkezelési Tájékoztató elérhető és letölthető itt. [DOC]

 

 

X